Історичне джерело – це усе те, що створене в процесі людської діяльності і несе інформацію про різноманітні сторони життя людини. Яким є основний предмет історика? Це людина, її діяльність, ї світогляд, її страхи і радощі, тощо. Як писав видатний французький історик Жак Ле Гофф, історик схожий на казково людожера, його чекає пожива саме там, де пахне людським духом.

Історичні джерела: особливості

    Історичні джерела мають різні форми, види і типи. Вони дійшли до нас як цілими, так і ушкодженими, фрагментованими. Вони мають як спільні, так і відмінні властивості. До спільних відносяться такі:

    1. Всі пам’ятки – свідки своєї епохи, свого періоду і відтворюють лише певну грань буття минулого часу.

    2. Кожне історичне джерело, зокрема писемне, взяте окремо, є обмеженим в об’єктивності відображення історичної дійсності, оскільки його творцем була людина із суб’єктивним баченням і сприйняттям реальності свого часу (соціальна критика джерела).

    3. Інформація, яка міститься в джерелі, може мати відкритий і прихований характер, що виявляється дослідником через зіставлення багатьох джерел; прихований характер інформації, властивий джерелам, створює ґрунт для безкінечного творчого пошуку історика навіть у разі вивчення проблем, до яких уже неможливо залучити нові джерела.

    В науці розрізняють три види історичних джерел:

       1. Письмові (археографія) – наука про вивчення письмових джерел та основ їхньої публікації.

       2. Речові (археологія) – наука про речові джерела, їх значення та матеріальну культуру в минулому.

       3. Усні (фольклористика, усна історія). Фольклористика – наука про усну народну творчість. Усна історія – наука про особливості історичної пам’яті через усні історичні свідчення.

    Ці три види можна в свою чергу розділити на п 'ять основних типів:

    Речові пам'ятки матеріальної культури, археологічні знахідки (знаряддя виробництва, побутові предмети, культури).

    Етнографічні - пам'ятки, в яких знаходимо дані про характері особливості побуту, культури, звичаїв того чи іншого народу.

    Лінгвістичні  джерела, тобто дані з історії розвитку мови.

    Усні джерела - народні пісні, історичні думи, перекази, легенди, народні прислів'я та ін.

    Писемні джерела, які є основою історичних знань. їх можна поділити на:

       а) актові матеріали - джерела, що є результатом діяльності різних установ, організацій (протоколи, грамоти, накази, статистичні дані та ін.);

       б) оповідні пам'ятки - літописи, спогади, щоденники, літературні та інші твори.

Типи історичних джерел

Last modified: Wednesday, 20 May 2009, 5:48 PM