Запитання до самоконтролю 10

Питання до самоконтролю до 10 теми

1. Мета і роль екологічного аналізу при підготовці та відборі проекту.
2. Інформаційна база проведення екологічного аналізу.
3. Розподіл проектів на категорії з точки зору обсягу та якості аналізу впливу проекту на навколишнє середовище.
4. Зміст екологічної аналітичної роботи на різних стадіях підготовки та реалізації проекту.
5. Критерії класифікації та типи впливів проектів на навколишнє середовище.
6. Основні критерії екологічної оцінки проекту.
7. Проблеми вартісної оцінки впливу проекту на довкілля.
8. Які методи впливу проекту на навколишнє середовище використовуються для виробництва, що проектується?
9. Методичні підходи до оцінки впливу проекту на довкілля, які застосовуються для функціонуючих підприємств.
10. Дайте характеристику методам контрольних списків, матриць, діаграм потоків, сумісного аналізу карт, які використовують для аналізу та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище.
11. У чому полягає суть оцінки екологічних наслідків проекту, яка базується на визначенні зміни продуктивності ресурсів, втраченого доходу та альтернативної вартості?
12. Дайте змістовну характеристику методу аналізу ефективності витрат та превентивних витрат. Як, на вашу думку, можна застосовувати дані методи для оцінки екологічних наслідків проектів в Україні?

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:25 PM