Питання для самоконтролю

Питання для самоперевірки: 1. Що ви розумієте під терміном «політична система»? 2. Які елементи вбирає в себе політична система на думку Т.Парсонса. 3. Хто ввів теорію систем в політичну науку? 4. Згадайте, що ви знаєте про теорію систем Д.Істона. 5. Назвіть основні функції політичної системи. 6. Охарактеризуйте політичну систему сучасної України. 7. Назвіть основні види політичного процесу.
Last modified: Friday, 21 April 2017, 12:52 PM