Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Назвіть основні особливості політичних вчень Древнього Сходу? 2. З чим асоціював своє уявлення про державу Конфуцій? 3. Як уявляв собі "ідеальну державу" Платон? 4. У чому сенс справедливості на думку Платона? 5. Які форми правління були найоптимальніші на думку Аристотеля, і чому? 6. Порівняйте політичні навчання Аристотеля і Платона, назвіть загальне і відмінності? 7. Чому вчення Цицерона називають еклектичним? 8. Хто уперше вводить термін " республіка"? . Що цей термін означає? 9. Хто з древніх мислителів висуває ідею правової держави? . І як розумівся сенс цього терміну? 10. Яка сила в період середньовіччя починає конкурувати з державою за владу? . 11. Назвіть основних мислителів епохи середньовіччя? 12. Чому епоха Відродження (ХIV - XVI ст.) має таку назву? 13. Хто з мислителів минулого пропонував чітко розділяти політику і мораль? 14. Назвіть мислителів створивши теорію громадського договору. В чому її суть? 15. Хто порівнював державу з древнім чудовиськом Левіофаном? І чому?. 16. З яких причин, на думку Гоббса, люди пішли на укладення громадського договору? 17. Які невідчужувані права, на думку Д.Локка, люди залишили собі, не передаючи їх державі? 18. . Чому на думку Локка приватна власність є невідчужуваним правом, разом з життям і свободою? 19. Хто з мислителів запропонував принцип розділення влади? 20. Хто запропонував виходячи з принципу розділення влади ділити владу на законодавчу, виконавчу і судову? 21. Хто з мислителів вважав, що в результаті укладення громадського договору народ втратив свої природні права і свободи, але нічого не придбав. «Сучасний політичний стан позбавлений легітимності і підтримується силою і обманом». 22. Хто уперше вводить термін " утопія"? Д/З Охарактеризуйте теорію еліт, та назвіть її творців.
Last modified: Friday, 21 April 2017, 12:09 PM