Опис курсу

Ласкаво просимо до курсу Соціологія і політологія! Курс складається з двох частин. Перша присвячена вивченню соціологічної теорії; друга частина – політичній науці. Вивчення даної навчальної дисципліни має допомогти формуванню у студентів соціологічної культури, яка дозволить майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватись в сучасних соціальних процесах; володіти необхідною кількістю інструментів (у вигляді концепцій, категорій) для аналізу соціальних явищ та процесів як в окремих організаціях, так і в суспільстві в цілому. До того ж, курс спрямовано на поглиблення політичної соціалізації студентів, розуміння ними політичного життя, влади, місця людини в історичному процесі та в політичній організації суспільства. Після вивчення курсу студенти мають знати: об’єкт , предмет, методологію соціологічної та політичної науки; базові соціологічні та політичні категорії; особливості функціонування суспільства; форми соціальної взаємодії; типи та структуру соціальних організацій; основи соціологічного аналізу; основні процеси суспільного розвитку в ХХ-ХХІ століттях; актуальні проблеми політологічної теорії; політичну систему суспільства, її структуру та типи; основні характеристики суб’єктів політики; тенденції розвитку світового політичного процесу. вміти: а) вільно та обґрунтовано висловлювати свою думку щодо суспільних та громадських подій; розуміти закономірності та соціальні процеси,які впливають на поведінку та соціальний розвиток особистості; класифікувати основні соціологічні концепції в контексті місця та часу їх виникнення; аналізувати фактори соціального розвитку, типи та структуру соціальних організацій; виявляти причини, етапи існування та шляхи вирішення соціальних конфліктів; використовувати набуті соціологічні знання при вивченні спеціальних дисциплін та в професійній діяльності. б) об’єктивно сприймати та аналізувати політичну інформацію з різних джерел (державно-правових документів, СМІ, літератури та ін.); розуміти сутність політичних та владних відносин; взаємодію особистостей, груп, організацій в політичній сфері; розрізняти типи та види політичних систем, політичних режимів, партій, рухів та організацій; оцінювати взаємодію громадянського суспільства та держави. Розуміти рушійні сили та закономірності історичного розвитку суспільства; адекватно аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, прогнозувати можливі варіанти їх розвитку у майбутньому
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 3:52 PM