Глосарій до теми 3 "Командні зміни"


Додайте нові записи або поняття до глосарію з теми "Командін зміни" з посиланням по джерело.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
ALL

S

SWAТ-команда (skilled with advancer tools)

компетентна у вирішенні якої-небудь проблеми, володіє низкою ефективних і сучасних засобів. Це тип команди, що спеціалізується з вирішення проблем у якійсь певній сфері.

Б

Багатофункціональна команда

складається з членів, які виконують численні та різноманітні функції (фінанси, продаж, маркетинг та ін.). Мета формування команди - поліпшити координування функціонування провідних фахівців у профільних напрямах розвитку, удосконалення експертизи, упорядкування використання ресурсів та оптимізація можливих змін.

Бізнес-команда

орієнтована на пошук та впровадження інновацій, вигідних проектів. Об’єднує  рівних за статусом працівників з відмінними діловими та професійними якостями, керівництво здійснюється ззовні, проте існує певний ступінь свободи у прийнятті рішень.

В

Вивчаюча команда

моніториг, збір, впорядкування, аналіз інформації про зовнішнє середовище організації.

Виробнича команда

основне завдання – підвищення ефективності окремих видів діяльності.

І

Ізолююча команда

відособлені від зовнішнього середовища. Найчастіше це відбувається для збереження комерційної таємниці.

Інтелектуальна команда

 зусилля якої направлені на розробку стратегічних рішень, розробку проекту, обґрунтування законопроектів, тощо.

Інформуюча команда

створена для спілкування із зовнішнім середовищем, розповсюджують інформацію про компанію.

К

Команда

це робоча група, в якій існують більш тісні взаємозв’язки.

Команда з вертикальними структурними взаємозв'язками (вертикальна команда)

складається з менеджера і його формальних підлеглих.

Команда пошуку й порятунку

 група фахівців з особливими знаннями й навичками, націлена на вирішення специфічних проблем, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями.

Команда спеціалізована

зазвичай не входять до формальної структури організації і працюють над окремими, важливими для організації проектами

Команда спеціалізована.

зазвичай не входять до формальної структури організації і працюють над окремими, важливими для організації проектами

Команда тактичної реалізації (так звані «хірургічні» команди)

націлені на виконання конкретного плану. Вони потребують чіткої постановки завдання, однозначного розподілу ролей і формулювання конкретних критеріїв успіху.

Команда творча або дослідницька

націлена на дослідження можливостей середовища та пошук альтернатив. Члени таких команд повинні бути незалежними, творчими й наполегливими в здійсненні колективних цілей.

Команда- з горизонтальними структурними взаємозв'язками (горизонтальна команда)

складається з працівників того самого рівня, але з різних відділів, яким доручено виконання певного завдання. Після вирішення завдання група розпускається.

Команда, керована менеджером (manager-led team)

Менеджер діє як лідер і відповідає за ви­значення цілей, методів їх досягнення і функціонування даної команди. Самі команди несуть відповідальність тільки за реальне виконання дору­ченої їм роботи. Команда повністю довіряє лідеру, вважаючи, що ніхто, окрім нього, не запропонує більш раціональних і продуманих рішень.Націлені на вирішення нечітко визначених, складних проблем. Члени команд повинні довіряти один одному, бути надійними, інтелектуальними і прагматичними людьми.

Команда, що виконує „брудну„ роботу

ізольована від вищого керівництва група талановитих і творчих індивідів, націлених па самостійне вирішення специфічних і складних завдань.

Командний менеджмент

управлінський підхід, орієнтований на стимулювання творчої активності групової діяльності при вирішенні нестандартних задач, який ґрунтується на делегуванні повноважень.

М

Маркетингова команда

орієнтована на вивчення запитів та інформування споживачів, просування товарів на ринок.

Мультидисциплінарна команда

поєднує фахівців (частіше провідних) з ряду організаційних підрозділів або партнерських організацій, чия компетентність дозволяє знайти й реалізувати найбільш оптимальне рішення складної і важкої проблеми. Об’єднання здібностей і можливостей кожного з членів команди, які взаємно доповнюють один одного, створює синергетичний ефект, що визначає високий потенціал мультидисциплінарної команди.

О

Особлива команда

група фахівців, уповноважених і відповідальних за виконання певної частини завдання (або за виготовлення якогось продукту). Це різновид самокерованої команди, що працює автономно й самостійно приймає рішення в межах своєї компетентності. Команда розподіляє ролі й доручає членам завдання, а також визначає терміни й порядок виконання робіт.

С

Самокерована (self-managing) або саморегулююча команда(self-regulating team)

менеджер або керівник визначає головну мету команди, але команда користується свободою вибору методів для до­сягнення цієї мсти. Самокеровані команди набувають все велику по­пулярність і є маленькими групами людей, що володіють повноважен­нями ухвалювати рішення, необхідні для самоврядування.

Самокерована команда

 складається з фахівців, які володіють високим рівнем професіоналізму в деяких сферах, взаємно доповнюючи один одного. Цей тип команди характеризується високим ступенем свободи в прийнятті й реалізації рішень.

Самоорганізуючі команди

відповідають за виконання задачі, управляючи своєю діяльністю, створюючи групу або організаційний комітет. Вони беруть на себе максимальний ступінь контролю і відпо­відальності. В багатьох компаніях президент або генеральний директор був замінений командою, що самоорганізовується, – радою директо­рів. Рада директорів великої компанії може бути поділена на постій­ні комітети, такі як ревізійна комісія, фінансова комісія і виконавчий комітет. На більш низьких рівнях організації самоорганізуючі коман­ди можуть бути утворені для таких цілей, як зниження собівартості, вдосконалення технології, вирішення соціальних питань або для поліп­шення відносин між підрозділами.

Спортивна команда

тренер у товаристві „зірок“. Тренер забезпечує найбільш повну реалізацію індивідуального таланта кожної „зірки“ і сприяє тому, щоб його підлеглі виконували в команді відведені їм ролі. Кожен член команди підпорядковує свої прагнення індивідуальним досягненням і меті команди.

Т

Театральна команда

члени групи (трупи), що грають визначені ролі під проводом сильного керівника. Керівник визначає мету командної діяльності та ролі членів команди. Кожен член команди сприймає свій внесок у командну діяльність як унікальний. Вони пов’язують індивідуальний і командний успіх з колективними зусиллями в реалізації мети.

Транснаціональна команда

 згуртована група, що складається з членів, що належать до різних національних, релігійних і культурних соціальних груп.

Ф

Функціональна команда

 складається з фахівців, які повинні максимально ефективно вирішувати завдання, поставлені керівництвом. Команда може пропонувати керівництву інноваційні рішення проблем, але право висунення мети і ухвалення рішення залишається за керівництвом організації.

Ц

Цілеспрямовані (self-directing) або самопроектовані (self- designing) команди

самі визначають свої задачі й методи їх досягнен­ня. Цілеспрямовані команди пропонують максимальний потенціал для новаторства, посилюють прихильність цілям і мотивацію, надають можливості для організаційного навчання і змін. Ця форма управління найбільш прийнятна для нечисленних команд справжніх професіона­лів. Кожний член команди «закриває» автономну ділянку робіт, і його думка є надзвичайно важливою для команди в цілому.


Page:  1  2  3  (Next)
ALL