ТЕМА 5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 5

ТЕМА 5.1 ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

1. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

1

Трудове право – це галузь права, тобто сукупність норм, що регулюють трудові і тісно пов’язані з ними відносини.

Отже, предметом трудового права є два види відносин:

1) трудові відносини;

2) відносини, пов’язані з трудовими.

Трудові правовідносини виникають на підставі угоди між працівником і власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом або фізичною особою, за якою одна сторона (працівник) зобов’язується виконувати роботу по певній спеціальності, кваліфікації чи посаді з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а інша сторона (власник чи уповноважений ним орган або фізична особа) зобов’язується надати таку роботу, виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник як суб’єкт трудового правовідношення повинен мати трудові право- та дієздатність.

Трудова правоздатність виникає за загальним правилом з 16 років (виключення: з 15-річного віку за згодою одного з батьків; з 14-річного віку - за згодою одного з батьків у вільний від навчання час для виконання легкої роботи).

Власник або уповноважений ним орган – це особа, яка має право прийому на роботу.

До відносин, пов’язаних із трудовими, належать: відносини по працевлаштуванню, професійній підготовці, підвищенню кваліфікації, дисциплінарній відповідальності, матеріальній відповідальності, соціальному, пенсійному забезпеченню та інші.