ТЕМА 1. ДЕРЖАВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Тема 1

ТЕМА 2.1 ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

Теорії походження держави.

t

1) Патріархальна теорія (Аристотель) розглядає державу як результат історичного розвитку родини. Спочатку люди поєднуються в родини, кілька родин складають спільноту, а кілька спільнот (громад) створюють державу. Держава є найвищою формою політичного спілкування людей. Державна влада – це продовження батьківської влади, влади домохазяїна в родині.

2) Теологічна теорія (від грецького слова “ теос” – Бог). Відповідно до цієї теорії походження держави розглядається як результат акта Божественної сили. Держава вічна і незламна; будь-які зазіхання на неї приречені на невдачу, оскільки влада вкладена в руки правителя Богом і покликана захищати благо усіх (Ф. Аквінський).

3) Теорія насильства (Л. Гумплович , К. Каутський, Є. Дюринг). Держава є результатом внутрішнього чи зовнішнього насильства. Внутрішнє насильство – це насильство однієї частини суспільства над іншою, що породжує політичний устрій (держава), власність, класи (Є. Дюринг). Зовнішнє насильство – це війни, завоювання територій, одними племенами інших племен. Для закріплення влади перемігших над завойованими народами створюється держава.

4) Договірна теорія (Жан-Жак Руссо, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроцій , Д. Дідро, А. Радищев). Держава виникає в результаті укладання людьми угоди (договору) між собою про свідоме обмеження своєї волі на користь загальних інтересів, спільного співіснування. На визначеному етапі розвитку суспільства природні права одних людей суперечать правам інших, виникає насильство, порушується порядок. Тоді люди домовляються установити над собою державу, яка б захищала їхні права, відповідала за дотримання порядку і вимогам якої вони б підкорялися.

5) Органічна теорія (О. Конт , Г. Спенсер). Держава – продукт соціальної еволюції. Держава і суспільство як різновид біологічних організмів є сукупністю взаємозалежних органів. Держава має мозок (правителі) і засоби виконання її рішень (піддані). Місце і значення кожного інституту в системі організації суспільного і державного життя визначається функціями відповідного органа в живому організмі.

6) Матеріалістична теорія (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. И. Ленін). Держава виникає в результаті природничоісторичного процесу розвитку первісносуспільного ладу: поступового переходу до виробничого способу господарювання, суспільного поділу праці, виникнення приватної власності, майнової і соціальної диференціації суспільства. Держава є апаратом примусової влади, а право – закріпленою в законі волею пануючого в суспільстві класу.

Держава - це публічна політична організація, що представляє загальний інтерес і здійснює управління справами суспільства від його імені й у його інтересах.

Ознаки держави:

1) Публічний характер - держава представляє народ, що проживає на його території.

2) Політичний характер - управління різними сферами життєдіяльності суспільства (В.І. Ленін визначав політику як управління справами суспільства).

3) Держава здійснює владу в межах своєї території.

4) Влада здійснюється спеціальною категорією людей – державними службовцями.

5) Держава приймає загальнообов’язкові нормативні акти (закони).

6) Суверенітет.

Виділяють три поняття суверенітету:

Державний суверенітет – це повнота і неподільність влади всередині країни і незалежність за її межами. Верховенство державної влади всередині країни (внутрішній суверенітет) виявляється в поширенні влади на все населення і громадські організації країни, а також на тих, хто знаходиться в межах екстериторіальності (наприклад, на осіб і установи, що знаходяться за кордоном), крім цього, внутрішній суверенітет виявляється в можливості скасувати чи визнати незначними прояви іншої соціальної влади (партійної, профспілковий, сімейної та ін., але вищою владою, рішення якої обов’язкові для всіх громадян володіє тільки держава).

Суверенітет народу – повновладдя народу, народ є джерелом і носієм державної влади.

Суверенітет нації – право нації на самовизначення - нація повинна реалізовувати належні їй права.