Print bookPrint book

КНИГА за темою "Основи теорії управління змінами"

В книгу входить теоретичний та практичний метеріал за темою 1

Site: Навчальний сайт ХНАДУ
Course: Управління змінами
Book: КНИГА за темою "Основи теорії управління змінами"
Printed by: Guest user
Date: Monday, 25 May 2020, 6:30 AM

1. Питання 1.1.

1.1.          Природа виникнення змін

 

Світ, в якому ми живемо, весь Всесвіт знаходяться не в стані спокою, а в стані постійних змін. Ці зміни відбуваються з неймовірною швидкістю. За змінами, у тому числі відкриттями, практично неможливо встигнути. Зміни відбуваються в природі, економіці, політиці, техніці, технологіях і т.д., тобто в усіх сферах. В чому ж причина змін? І що таке зміни?

 

Зміна – це змінювання, перехід, перетворення чогось у щось якісно інше, це заміна когось, чогось кимось, чимось іншим.

Парадоксальна особливість безперервних змін в світі – те, що постійно змінюються самі зміни. При цьому темпи змін постійно зростають. Зміни від- буваються з прискоренням.

 

Процеси змін мають об’єктивний характер, тобто зміни за своєю природою є об’єктивними. Ця об’єктивність пояснюється тим, що природа і суспільство є складними системами, які:

 • складаються з певних взаємопов’язаних елементів. Тому вплив на один елемент, чи навіть його незначна зміна призводять до змін в усій системі, яка намагається себе певним чином урівноважити;
 • будь-яка система прагне до стабільності і тому реагуєвласними змінами на зміни зовнішнього середовища;
 • будь-яка система, яка представляє собою певний організм, прагне до розвитку, до зростання, а це передбачає зміни.

 

Тобто зміни закладені в самій сутності оточуючого нас середовища і в самих нас, тому вони мають об’єктивну природу.

2. Питання 1.2.

1.2. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах.

Зміни у природі відбуваються під впливом:

 

 • внутрішніх природно закладених на генетичному рівні алгоритмів розвитку; при цьому характерна циклічність, яка забезпечує кровообіг вприроді;
 • втручання людини (або інших живих істот) чи під впливом природних явищ.

 

Останнє може відбуватись в активній або пасивній формі. Активне втручання відбувається з метою удосконалення природних систем (можливі позитивні та негативні наслідки). Пасивне або ненавмисне чи несвідоме втручання також може мати позитивні і негативні наслідки.

 

Зміни у відкритих соціально-економічних системах відбуваються під впливом:

 • чинників зовнішньогосередовища;
 • чинників внутрішньогосередовища;
 • творчої активної ініціативилюдей.

 

Усі ці зміни (в природі та соціально-економічних системах) взаємопов'язані, оскільки природа є зовнішнім середовищем по відношенню до соціально- економічних систем, вона забезпечує входи в систему, соціально-економічні системи (зокрема виробництво) впливають на природу своїми виходами (результатами), а спільним для обох систем є розвиток та діяльність людини.

По відношенню до живої природи первинним поштовхом до змін і основною причиною є боротьба за виживання, що проявляється зокрема в природному відборі.

По відношенню до суспільства до недавнього часу панувала лише одна думка, що джерелом усякого руху, змін також є боротьба. Але відмінністю суспільства є той факт, що соціальна система пристосовується не лише (і не стільки) до змінних умов середовища, скільки до власних зростаючих можливостей і наслідків людської діяльності.

Прибічники синергетичного підходу до змін відзначають, що в соціальних системах відбір в традиційному розумінні відіграє роль збудника, спускового механізму процесів самоорганізації. При даному підході можна виділити суттєві відмінності синергетичного відбору (перетворення) від дарвінівської теорії біологічного відбору:

 • в соціальних системах вибір здійснюється із множини об'єктів не навколишнього фізичного простору та подій, а з середовища ін- формаційних образів (можливих структур, прогнозів, проектів…);
 • соціальні системи здійснюють відбір за допомогою нетільки конкуренції, але йкооперації;
 • в соціальному відборі альтернатив розвитку є акт рішення, який здійснюється, як правило, спеціальним селектором – організаційною структурою, відповідальною за надання системі максимальної стійкості.

 

Людину відрізняє від живої природи, зокрема від тваринного світу, здатність до стратегічного ціле покладання: її діяльність ґрунтується не на закладених природою інстинктах, а на постановці нових цілей, на розробленні завдань і способів їх досягнення.

3. Питання 1.3.

1.3.          Організаційна досконалість і організаційні зміни. Основні скла- дові організаційної досконалості заХаррігнгтоном

 

Будь-яка організація має бути здатною до організаційних змін щоб забезпечити своє виживання та розвиток. Тобто вона має бути адаптивною. Здатною до організаційних змін може бути організаційно досконала структура (організація). Є різні підходи до визначення організаційної досконалості. Зупинимось на теорії "П'яти стовпів організаційної досконалості" Дж. Харрігнгтона. За його визначенням організаційна досконалість проявляється в синергії ефективних процесів, проектів, раціональних змін, а також знань та ресурсів, що їх забезпечують (рис. 1.1).

 

 

 1

 

 

Рис. 1.1. Організаційна досконалість за Дж. Харрігнгтоном

Концепція організаційної досконалості націлена на безперервні зміни організації, в процесі яких основна увага має приділятися узгодженому управлінню п’ятьма ключовими складовими її діяльності. Кожен із стовпів досконалості організації сам по собі не представляє новизни. Сутність даної теорії полягає в тому, що має відбуватися обов'язкове одночасне управління всіма п’ятьма складовими. Слід зауважити, що серед цих складових обов’язковими є зміни.

4. Питання 1.4.

1.4.          Класифікація видівзмін

 

Вище вже було показано, що усі зміни можна умовно поділити на зміни в природі і зміни у відкритих соціально-економічних системах.

 

Залежно від сукупності та кількості людей виділяють такі зміни:

 • індивідуальні;
 • командні;
 • організаційні(корпоративні).

 

Залежно від середовища впливу виділяють зміни, які відбуваються під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовища.

 

До змін, що відбуваються під впливом чинників внутрішнього середови- ща, відносять такі:

 • зміни метиорганізації;
 • зміни організаційноїструктури;
 • зміни завдань;
 • зміни технологій;
 • зміни персоналу;
 • ресурсні зміни.

 

До змін, що відбуваються під впливом чинників зовнішнього середовища, відносять такі:

 • контрольовані організаційні зміни зовнішнього середовища(зміни споживачів, постачальників, законодавства під впливом ло- біювання, залежної від підприємства інфраструктури);
 • неконтрольовані зміни (зміни конкурентів, законодавства, міжнародних подій та міжнародного оточення, державні політичні обставини, соціально-культурні обставини).

 

В навчальній та науковій літературі з менеджменту стосовно змін наводяться різні види класифікацій. Якщо узагальнити позиції авторів, то можна представити такий перелік видів змін:

 

 • зміна цілей організації (у тому числі модифікація цілей);
 • зміни організаційної структури або структурні зміни(зміна

сутності видів робіт, зміна відомчості шляхом перегрупування видів робіт між відділами, зміна ступеня централізації чи децентралізацій організацій);

 • зміни техніки і технології;
 • зміна можливостей або поведінки працівників (утворення груп, тренування сприйнятливості, аналіз взаємодії);
 • зміни в організаційнійкультурі.

 

5. Практичне завдання 1 "Тип організації"

Визначити тип організації, де ви працюєте / яка знайома вам і ідентифікувати наявні зміни в ній за різними ознаками класифікації. Дослідити, чи визначені зміни спрямовані на досягнення цілей індивідів, окремих груп або організації в цілому?