Завдання до теми 14


Завдання 14.1

1. Що таке світове господарство? В чому полягає об’єктивність його формування?

2. У чому ви вбачаєте зв'язок між поділом праці й виникненням світового господарства?

3. Що ви розумієте під міжнародним поділом праці, спеціалізацією та інтеграцією виробництва?

4. Охарактеризуйте етапи формування світового господарства.

5. Назвіть основні форми міжнародних економічних відносин і дайте їх характеристику.

6. Які ви знаєте види інтеграційних об’єднань? Чим вони відрізняються одне від одного?

7. Які є закономірності утворення світового господарства?

8. Охарактеризуйте експортний потенціал України.

9. Які основні елементи включає в себе механізм міжнародного співробітництва України? Які проблеми інтеграції економіки України у світове господарство?

Завдання 14.2

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) форма функціонування світового ринку, під якою розуміють систему обміну товарами й послугами на міжнародному рівні;

б) виражене у валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою платежів, отриманих з-за кордону, й сумою платежів, переведених за кордон за певний період часу, як правило, за рік;

в) тенденція до економічної єдності світу на основі зближення й взаємо переплетення національних економік, проведення узгодженої державної економічної політики;

г) сукупність національних економік різних країн та економічних зв’язків між ними;

д) визначає необхідність спеціалізації виробництва країн відповідно до їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, економію затрат суспільної праці, раціональне розміщення продуктивних сил.

Терміни і поняття:

1. Міжнародна торгівля

2. Міжнародний поділ праці

3. Експортний потенціал

4. Платіжний баланс

5. Світове господарство

6. Економічна інтеграція

7. Суспільний поділ праці

8. Міжнародний рух капіталу

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.