Weekly outline

  • General

    Навчальна дисципліна "Інформаційні системи та технології" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки    277  "Транспортні  технології"  факультету транспортних систем ХНАДУ (потік 2Т, денна форма навчання) у 2017 р