Topic outline

 • Тема 1. Вступ. Предмет, об’єкт і зміст економіки праці

  Поняття праці. Основні форми праці. Система елементів праці. Характер праці.

  Праця як об’єкт міждисциплінарного аналізу. Історія економіки праці. Актуальні проблеми економіки праці і трудових відносин. Задачі курсу “Економіка праці на автомобільному транспорті”.

  Види та класифікація праці. Структура праці. Компоненти діяльності працівників АТП. Рентабельність компонент праці.

  • Тема 2. Ринок праці і автотранспортне підприємство

   Поняття “ринок праці”. Види ринків праці. Внутрішній ринок праці. Взаємодія автотранспортного підприємства з зовнішнім ринком праці. Механізм функціонування ринку праці. Регулювання ринку праці.

   • Тема 3. Ефективність праці

    Поняття і ефективність, продуктивність праці, їх взаємозв’язок, показники вимірювання.      Методи вимірювання ефективності та продуктивності праці працівників автотранспортних підприємств, їхні переваги та недоліки.

    Фактори зростання ефективності та продуктивності праці. Класифікація резервів зростання продуктивності та ефективності праці. Методи виявлення і практичної реалізації резервів.

    Аналіз динаміки і рівня продуктивності праці. Порівняльний аналіз резервів зростання продуктивності праці.

    • Тема 4. Основи організації праці на автотранспортних підприємствах

     Суттєвість і значення організації праці в умовах ринкової економіки. Основні види організації праці: технократичний та інноваційний.

     Науковий підхід до організації праці. Види та межі розподілення праці. Виробничий, технологічний і трудовий процеси. Робоче місце.

     Режими робочого часу. Регулювання режимів робочого часу в умовах нестабільного виробництва. Класифікація видів нестандартних режимів праці. Гнучкі  форми зайнятості на підприємстві. Контрактна система найму. Переваги нестандартних режимів праці.

     Методи вивчення й оцінки стану організації праці. Визначення рівня організації праці. Комплексний аналіз організації праці, напрямки удосконалення.

     Система показників оцінки організації праці та методика їх розрахунку.

     • Тема 5. Основи нормування праці

      Суттєвість та зміст нормування праці. Задачі нормування праці в сучасних умовах.          Поняття та класифікація виробничих процесів. Структура виробничого процесу АТП. Трудові процеси, їх види.

      Виробнича операція як головний об’єкт нормування праці, її характерні ознаки. Структура операції у технологічному відношенні: установ, позиція, перехід, прохід.

      Структура операції у трудовому відношенні: трудові рухи, дії, прийоми, комплекси трудових прийомів.

      Призначення та класифікація нормативів з праці. Різновиди нормативів витрат часу. Нормативи оперативного, підготовчо-заключного часу. Нормативи часу на відпочинок та особисті потреби.

      Нормативи праці за сферою застосування, ступенем укрупнення, формою представлення. Системи мікроелементних нормативів, особливості їх застосування.

      Класифікація норм праці. Групування норм за формою відображення витрат та результатів праці. Групування норм за видом витрат часу.

      • Тема 6. Методи нормування праці

       Необхідність комплексного обґрунтування норм праці. Ринкова методологія обґрунтування норм. Значення й особливості економічного й соціального обґрунтування норм в ринкових умовах.

       Методи створення трудових нормативів. Графоаналітичний метод, метод найменших квадратів.

       Методи та заходи нормування праці.

       Аналітичні методи нормування, їх зміст і різновиди. Аналітично-дослідний метод обґрунтування норм, його переваги, недоліки. Аналітично-розрахунковий метод встановлення норм, його переваги.

       Сумарний метод. Способи встановлення норм сумарним методом. Недоліки сумарного методу.

       • Тема 7. Вивчення та дослідження затрат робочого часу

        Робочий час як загальна міра кількості праці. Класифікація затрат робочого часу.

        Методи вивчення затрат робочого часу, їх цілі та задачі.

        Фотографія робочого часу, її види, зміст і особливості проведення. Методика проведення, обробка і аналіз результатів, складання фактичного і нормативного балансів робочого часу. Розробка заходів щодо поліпшення організації праці, усунення втрат робочого часу.

        Фотографія робочого часу методом моментних спостережень, її завдання. Етапи та методика проведення.

        Хронометраж, його призначення і види. Організація проведення хронометражних спостережень. оброблення, аналіз і систематизація отриманих результатів.

        • Тема 9. Нормування праці водіїв автомобілів

         Нормування праці водіїв вантажних автомобілів: показники нормування, технічна норма часу як основа їх встановлення. Єдині норми часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

         Норми часу на простій вантажних автомобілів під навантаженням та розвантаженням. Норми часу простою автомобілів при виконанні додаткових робіт в процесі навантаження та розвантаження.

         Норми часу на виконання їздки з вантажем.

         Визначення норми виробітку водіїв вантажних автомобілів.

         Нормування праці водіїв автобусів та легкових автомобілів-таксі, показники нормування та особливості їх визначення.

         Нормування праці водіїв автомобілів у ринкових умовах. Маркетингове обґрунтування норм. Приведення у відповідність ринкових та технічно-обґрунтованих норм витрат праці.

         • Тема 10. Нормування праці ремонтних робочих АТП, керівників, спеціалістів і службовців

          Нормування праці робочих, які виконують обов’язкові роботи з обслуговування автомобілів. Визначення норми штучно-калькуляційного часу з урахуванням нормативної трудомісткості обслуговування автомобілів. Розрахунок нормованих завдань ремонтним робочим.

          Особливості нормування ремонтних робот. Нормування слюсарно-збірних та розбірних робіт. Нормування зварювальних робіт.

          Методи нормування праці керівників, спеціалістів і службовців. Процес експертного нормування праці.

          • Тема 11. Аналіз затрат і результатів праці працівників АТП

           Облік виконання норм праці. Аналіз виконання норм виробітку водіїв автомобілів. Оцінка  якості нормування праці. Кількісна оцінка рівню нормування праці на підприємстві в цілому, його підрозділах. Вивчення якості діючих норм праці. Визначення рівня напруженості норм виробітку водіїв автомобілів.

           • Тема 12. Організація оплати праці працівників АТП

            Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Сутність, функції та принципи її організації.

            Елементи організації праці. Державне регулювання заробітної плати. Договірне регулювання заробітної плати.

            Тарифна система: сутність, основні положення. Тарифне нормування заробітної плати працівників АТП: водіїв автомобілів, ремонтних робочих. Організація заробітної плати інженерно-технічних працівників АТП.

            Нові підходи до побудови тарифної системи. Гнучкий тариф: основні положення, сфера застосування, переваги. Оцінка робочих місць.     

            • Тема 13. Форми і системи оплати праці працівників АТП

             Загальна характеристика і засади вибору форм і систем заробітної плати працівників АТП. Комбіновані системи оплати праці. Види і організація побудови безтарифної системи оплати праці.

             • Тема 14. Преміювання працівників АТП

              Організація преміювання. Загальні вимоги до побудови системи преміювання. Організація преміювання працівників АТП за основні результати діяльності. Види систем преміювання. Системи участі працівників у прибутках.

              Матеріальне стимулювання різних категорій працівників АТП.

              • Тема 15. Планування праці

                Методи розрахунку чисельності працівників (на основі трудомісткості виробничої програми, за робочими місцями, нормативами чисельності).

               Планування чисельності і складу працівників. Розрахунок вивільнення чисельності працівників за рахунок заходів щодо удосконалення організації праці.

               Методика планування продуктивності праці за факторами її зростання.

               Фонд оплати праці, його склад. Методи визначення фонду оплати праці в ринкових умовах.