Topic outline

 • Тема 1. Філософія и причини виникнення контролінгу

  Філософія контролінгу. Причини виникнення контролінгу. Контроллінг: мета, предмет, завдання і зміст курсу. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами

 • ТЕМА 2. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

  Мета вивчення дисципліни, зв’язок з іншими дисципліни. Загальна характеристика дисципліни «Контролінг». Зміст і задачі курсу. Рекомендована література.

  Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Чинники виникнення контролінгу. Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні концепції контролінгу.

  Місце контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу.

 • ТЕМА 3. Характеристика об’єктів контролінгу

  Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат залежно від зміни обсягу діяльності: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно технологічного процесу: основні та накладні витрати. Спосіб віднесення витрат до об’єкту калькування: прямі та непрямі. Класифікація витрат за охопленням нормування, за характером використання ресурсного потенціалу, за ступенем можливості регулювання.Собівартість продукції, її види. Роль калькулювання собівартості продукції в управлінні виробництвом.

  Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.

 • ТЕМА 4. Організація управлінського обліку в системі контролінгу

  Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю. Обсяг за нормативною собівартістю. Мета, область застосування, переваги системи стандарт- костінг. Нормативні та бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні загально виробничі витрати.

  Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу. Особливості та порядок організації витрат і результатів в системі директ-костінг. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу. Особливості та порядок організації витрат і результатів в системі директ-костінг. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

 • ТЕМА 5. Система планування та бюджетування на підприємстві

  Планування, його цілі, види ієрархія планів на підприємстві. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів.

  Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витратна оплату праці, бюджет загально виробничих витрат, бюджет цехової собівартості продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат та прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі, методики розробки. Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежності від центрів відповідальності

 • ТЕМА 6. Методичний інструментарій оперативного контролінгу

  Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Плани нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.

  Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.

  Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

  Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень. Модель “витрати - обсяг - прибуток”. Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного леверіджу

  Прийняття рішень з ціноутворення. Система контролю. Контроль за асортиментом випуску продукції. Поняття та методика проведення АВС- аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Функціонально-вартісний аналіз.

 • ТЕМА 7. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

  CVP-аналіз. Призначення моделі беззбитковості. Основні передумови моделі беззбитковості. Методи аналізу беззбитковості. Показники управління прибутком.

 • ТЕМА 8. Управління по відхиленням

  Сутність управління по відхиленням. Сутність відхилень та їх класифікація. Сприятливі та несприятливі відхилення. Відхилення внаслідок планування та діяльності. Відхилення від гнучкого бюджету та за рахунок обсягу діяльності. Гнучкий бюджет. Аналіз відхилень. Методи дослідження відхилень.

 • ТЕМА 9. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

  Цілі завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики. Методи оцінки матеріальних ресурсів.

  Методи стратегічної діагностики. Види стратегій підприємства як об’єкт стратегічної діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливості і загрози. Діагностика за слабкими сигналами.

  Методи оперативної діагностики. Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.

 • ТЕМА 10. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

  Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Вимоги до створення варіанти служби контролінгу.

  Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського обліку, фахівця інформаційних систем.

  Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформацій в системі контролінгу.

  Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством. Дослідження системи управління підприємством. Формування центрів відповідальності і розробки нормативів. Методи збору та обробки даних службою контролінгу. Формування  аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу.

 • ТЕМА 11. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

  Класифікація управлінських рішень за ступенем стандартизації, за ступенем визначеності в навколишньому середовищі. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень: класичного, принципу обмеженої раціональності, принципу ефективного управління, принципу соціального підходу.

  Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою діяльності. Критерії прийняття рішень “виробляти чи купувати”. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

  Висновки. Сучасний етап розвитку системи контролінгу та перспективи його розвитку.