Програма навчальної дисципліни «Вступ до культурології» укладена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 034 Культурологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є українська культура в її історичному розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія, політологія, релігієзнавство, етнологія, етнокультурологія, семіотика культури, культурна антропологія

Мета навчальної дисципліни: формування категоріального апарату культурології.

Завдання навчальної дисципліни: аналіз культури як системи культурних феноменів; дослідження ментального змісту культури; вивчення типології культур та культурних одиниць; розгляд проблем соціокультурної динаміки. Враховуючи важливість і актуальність розвитку державотворчої свідомості майбутніх фахівців, до завдань курсу введені і такі: формувати уміння обґрунтовувати особисту позицію по відношенню до проблем культури; виділяти теоретичні, прикладні та ціннісні аспекти культурологічного знання, використовувати їх для обґрунтування практичних рішень, що стосуються як повсякденного життя, так і роботи в професійній сфері.