Навчальна дисципліна "Інформаційні технології" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки    6.050702  "Електромеханіка" автомобільного факультета ХНАДУ (потік 1АЕ, денна форма навчання) у 2018 р.

У другому семестрі студенти будуть вивчати програмування на мові С++.