Навчальна дисципліна «Практична фонетика німецької мови»  є вступним курсом вивчення німецької мови, в якому закладаються базові основи практичного володіння іноземною мовою.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння фонетичного матеріалу й комплексне формування рецептивних та продуктивних слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок, а також оволодіння певною кількістю лексичних одиниць та граматичних структур, що відповідають рівню А2 (GrundstufeAnfänger) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Засвоєння фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу забезпечує комунікативну діяльність студентів у ситуаціях спілкування, функціональний характер засвоєння та використання мовних засобів.