Програма вивчення навчальної дисципліни «Кредитний менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів

галузь знань ___07_ «Управління та адміністрування»

напрям підготовки / спеціальність __072__Фінанси,банківська справа, страхування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі управління кредитною діяльністю.