Дистанційний курс «Проектування логістичних систем» належить до циклу вибіркових дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців за напрямом 073 «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.
Предметом вивчення дисципліни є принципи та технології проектування логістичних систем на макро- та мікрорівнях. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань технології розробки логістичних систем на макро- та мік-рорівнях, а також формування практичних навичок проектування логістичних систем на рівні автотранспортного підприємства.