Програма вивчення  навчальної дисципліни  "Основи транспортної психології та менеджменту" складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  молодшого спеціаліста  напряму  6. 070101       Транспортні  технології     спеціальності  5.07010101  «Організація  та регулювання дорожнього руху».                                               

Курс  «Основи транспортної психології та менеджменту» відноситься до вибіркових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів.

Предметом  дисципліни є методично адаптована система понять про закономірності і механізми  психіки водія і  форми поведінки учасників дорожнього руху, пізнання та спілкування особистості ;суспільні відносини , що виникають між людьми у процесі виробництва, обміну та споживання матеріальних благ (послуг) з приводу погодження та координації спільних дій для досягнення окреслених цілей, тобто відносини управління.

  Міждисциплінарні зв’язки: Правила та безпека дорожнього руху, Охорона праці, Основи філософських знань. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи психології.

2.Основи менеджменту.