Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія історичної науки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів ступеня бакалавр спеціальності «Історія» Маріупольського державного університету.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні етапи становлення історичної думки й історичної науки у контексті зміни історіографічних концепцій й образів історії (від античності до кінця ХІХ ст.).

Дистанційний курс історії історичної науки має на меті допомогти студентам зрозуміти проблеми методології історії в її зв’язку з іншими гуманітарними дисциплінами. Знання специфіки історіографії, її понятійного апарату, термінології допоможе студентам при підготовці курсових і дипломних робіт.

Міждисциплінарні зв’язки: нормативна навчальна дисципліна «Історія історичної науки» є складовою циклу фундаментальної підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Історія». Історіографія має розгалужені міждисциплінарні зв’язки, зокрема, з багатьма спеціальними історичними дисциплінами (архівознавством, археографією, біографістикою, історичною бібліографією, джерелознавством, просопографією та ін.). Теоретичні знання навчальної дисципліни крім того базуються на студіях з інтелектуальної історії, наукознавства, філософії історії, культурології, політології, етнології, соціології, соціальної психології. Спостерігається безпосередній змістовний зв’язок з наступними навчальними курсами «Історія Стародавнього Сходу», «Історія Греції та Риму», «Історія України», «Історія Середніх віків», «Історія Західної Європи та Північної Америки Нового часу», «Сучасна історіографія».

Автор курсу: Юлія Коробка, доцент кафедри історичних дисциплін МДУ.