Навчальна дисципліна «Маркетинг» належить до циклу дисциплін професіональної та практичної підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання в галузі знань 05 ‒ «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 ‒ «Економіка» та в галузі знань 07 ‒ «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 ‒ «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Цілі курсу: формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції.

Задачі курсу: вивченні основних понять, систем і алгоритмів, формуванні знань, вмінь та уявлень про теоретичні положення маркетингу; набутті практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формуванні вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Предмет курсу: педагогічно-адаптована система понять про методологію та інструментарій маркетингової діяльності на підприємстві.