Дисципліна "Іноземна мова (англійська) для студентів-медиків І курсу навчання" складена для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців. Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. В продовж вивчення даної дисципліни закладаються основи знань з медичної термінології з перспективою їх подальшого використання у професійній діяльності.