Навчальна дисципліна «Адміністративне процесуальне право»
ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030402 «Правознавство»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про сучасні концепції та теорії адміністративно-процесуального права, основні інститути загальної та особливої частини зазначеної галузі, а також практику застосування норм щодо регулювання адміністративно процесуальних правовідносин, перспективи реформування сучасного адміністративного права; співвідношення адміністративно-правових інститутів; взаємозв'язок адміністративного права з іншими юридичними та неюридичними (управління, державне управління, політологія, соціологія) науками; використання досягнень закордонної адміністративно-правової тощо.

Міждисциплінарні зв’язки: існує тісний зв’язок дисципліни адміністративного процесуального права з багатьма дисциплінами, такими як адміністративне право, конституційне право, цивільне право, господарське право, цивільне право, фінансове право, земельне право та ін., оскільки адміністративне процесуальне право є, поперед усе, обслуговуючою галуззю права для великої кількості галузей національного права, щодо регламентації діяльності органів публічної влади.