«Практична граматика англійської мови» є одним із модулів програми «Основної іноземної мови (англійської)», дисципліни професійної та практичної підготовки студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Метою вивчення практичної граматики є формування у студентів граматичної компетенції, що розглядається як складова іншомовної комунікативної компетенції і визначається як комплекс навичок і вмінь адекватно використовувати граматичні ресурси мови у мовленнєвій діяльності в різноманітних ситуаціях спілкування для розв’язання мовленнєво-розумових проблемних завдань, успішної комунікації.