Дисципліна розрахована для студентів в галузі знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» професійного спрямування «Автомобілі та автомобільне господарство»