дистанційні курси учасників літньої школи дистанційного навчання

Дисциплина посвящена вопросам практического использования водных ресурсов и их сохранению как наиболее важного природного ресурса (после атмосферного воздуха), обеспечивающего жизнь на планете Земля.

Курс орієнтований на студентів вищих навчальних закладів та старшокласників загальноосвітніх шкіл

Компетенції учня в результаті навчання на курсі:

  1. Предметна компетенція: виконувати практичні завдання та практичні роботи з інформатики.
  2. Використовувати знання під час олімпіад та написання учнівських конкурсних робіт Малої академії наук (МАН) України.
  3. Застосовувати отримані знання у житті; ділитися своїми знаннями з іншими.

Навчальна дисципліна «Практична фонетика німецької мови»  є вступним курсом вивчення німецької мови, в якому закладаються базові основи практичного володіння іноземною мовою.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння фонетичного матеріалу й комплексне формування рецептивних та продуктивних слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок, а також оволодіння певною кількістю лексичних одиниць та граматичних структур, що відповідають рівню А2 (GrundstufeAnfänger) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Засвоєння фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу забезпечує комунікативну діяльність студентів у ситуаціях спілкування, функціональний характер засвоєння та використання мовних засобів.


Курс спрямований на вивчення культури, національних традицій, символів, географічного положення та цікавих фактів країн, мова яких вивчається та України, . Учні навчаться досліджувати, працювати з Інтернет-ресурсами та презентувати опрацьований матеріал за допомогою хмарних технологій (Mindmap, Learning Apps, Thinglink, Padlet). Метою даного курсу є активізація та стимулювання учнів до вивчення іноземної мови, розвиток соціокультурної, комунікативної та ключових компетенцій. 

 Компетенції, які учень  отримає в результаті навчання на курсі: 

 предметну і ключові компетентності: 

1) вміння розв язувати складні задачі з хімії 

2) підготовка до ЗНО

Курс створено для підтримки навчально-виховного процесу під час вивчення технології приготування страв в межах предмету "Трудове навчання".

Курс є складовою курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ.

Метою вивчення курсу є: формування, закріплення, вдосконалення та систематизація професійно-педагогічних компетенцій слухачів щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників.